Cieľom tohtoročnej súťaže je pomôcť novej slovenskej pani prezidentke Zuzane Čaputovej a Kancelárii prezidenta SR dotiahnuť do finále otázku reprezentačného prezidentského bývania, ktorú sa predchodcom zatiaľ nepodarilo vyriešiť.

Je vila na Slavíne na jestvujúcom mieste dôstojným, reprezentatívnym
a bezpečným miestom pre hlavu štátu?

Kto sa môže súťaže zúčastniť?

Študenti a študentky (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách, ktorí nevlastnia diplom z II. stupňa vysokoškolského štúdia v žiadnom z týchto odborov.

Aký je termín odovzdania návrhu?

Registrácia prebieha od 1. októbra 2019, najneskorší termín registrácia je predposledný deň pred odovzdaním. Súťažné návrhy je potrebné odovzdať najneskôr do 24. 2. 2020 do 16 hod. na sekretariát súťaže v SR alebo ČR:

V Slovenskej republike
Mgr. Silvia Frimmelová,
Xella Slovensko spol. s r.o.,
obchodnoporadenská kancelária,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava.
V Českej republike
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng.,
tajomník súťaže pre ČR,
katedra architektury FSv ČVUT Praha,
Thákurova 7, Praha 6,
místnost D – 1102 – ateliér D.

Zadanie

Súťažné návrhy preveria možnosti, ktoré daný pozemok ponúka pre bývanie hlavy štátu a ponúknu možné riešenia funkčnej a dispozičnej náplne prezidentskej rezidencie. Keďže súťaž je ideová, variabilita a kombinovateľnosť možností dispozičného riešenia ako i osadenia objektu alebo súboru objektov na pozemku pri zachovaní bezpečnostných a prevádzkových daností zadania je plne v kompetencii každého súťažiaceho.

Súčasťou koncepcie návrhu je overenie možností prístupu na pozemok, ktoré ponúka daná lokalita, spôsob zastavania pozemku, lokalizácia objektu alebo sústavy objektov rezidencie na pozemku, jeho logické rozčlenenie na časť verejno – reprezentatívnu a na časť súkromnú, riešenie sadových úprav exteriérových priestorov, správnej orientácie na svetové strany a návrh kvalitného rezidentského bývania v najvyššom štandarde v súlade s najnovšími trendami, v súlade s bezpečnosťou, zásadami bezbariérového navrhovania a energetickej efektívnosti v procese výstavby aj prevádzky celého súboru objektov.

Podrobnosti k zadaniu

Miesto stavby

Pozemok v správe Kancelárie prezidenta SR na Pažického ulici pod Slavínom je situovaný na jednom z najvyšších a dominantných bodov nad centrom Bratislavy.
Rozľahlý svažitý pozemok s ideálnou orientáciou V-Z po dĺžke o ploche takmer 4300 m² pozostáva z viacerých parciel s plochami: 2894/1 – 714 m², 2900 – 545 m², 2901/1 – 495m², 2901/2 – 457 m², 2902 – 647 m², 2903 – 155 m², 2911 – 850 m², 2912/1 – 300 m². Pozemok disponuje dostatkom zelene, ktorú je nevyhnutné kultivovať. Spolu s ďalšími nedostavanými menšími objektami v nevyhovujúcom stave sa na pozemku nachádza hlavný objekt jestvujúcej vily.

Pôvodný objekt z 30. rokov 20. storočia bol prestavaný do súčasnej podoby. Jeho vzhľad nesie znaky postmodernej architektúry. Objekt nemá výraznejšie stavebno – historické, ani architektonické, či priestorové hodnoty. Trojpodlažná vila má okrem reprezentatívnych priestorov a prezidentskej pracovne aj jedáleň, kuchyňu a štyri izby.

Dispozično-priestorovým ani architektonickým riešením vo svojej súčasnej podobe nie je moderným nadštandardným bývaním zodpovedajúcim súčasným trendom reprezentatívnych stavieb.

V ideovom návrhu na úrovni architektonicko – urbanistickej štúdie je prípustné overenie celej škály možných foriem zaobchádzania s jestvujúcim objektom:

 • rekonštrukcia s vnútornou transformáciou priestorov pri zachovaní charakteru budovy,
 • rozsiahlejšia rekonštrukcia jestvujúceho objektu s jeho prístavbou,
 • kombinácia rozsiahlejšej rekonštrukcie jestvujúceho objektu a novostavby
 • samostatného objektu,
 • ponechanie určitého torza objektu a jeho zakomponovania do návrhu novostavby,
 • novostavba objektu alebo komplexu objektov rezidencie spĺňajúcich najvyšší štandard pre tento typ budovy po
  asanácii jestvujúceho objektu.

 

Pozemok – základné regulatívy

Základné regulatívy:

 • požiadavky na bezpečnosť a prístupnosť, odstupy stavieb
 • požiadavky na zónovanie areálu z hľadiska prevádzky a z hľadiska bezpečnosti – 2 vjazdy na pozemok, bezpečnostná zóna – kontrola vstupu, recepcia, príležitostné parkovanie na teréne, vjazd do podzemnej garáže, sadové úpravy záhrady delenej na poloverejný priestor pre návštevy, súkromný priestor pre relax
 • požiadavky na lokalizáciu objektu alebo súboru objektov vzhľadom k sklonu pozemku v jednom objekte, alebo viacerých objektoch, čo je vhodné z hľadiska estetiky, funkčnosti a bezpečnosti navrhovanej vily
 • aktuálna možnosť vstupu na pozemok z Pažického ulice, vedúcej okrajom areálu Slavína

Regulatívy intenzity využitia funkčných plôch

Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy definuje pre  mestskú časť Centrum – Staré mesto regulatívy intenzity využitia funkčných plôch pre rodinné domy lokalizované na pozemkoch nad 1000 m² nasledovne:

 • IPP – index podlahových plôch = 0,2
 • IZP – index zastavaných plôch = 0,25
 • KZ – koeficient zelene = 0,6

 

Je nevyhnutné rešpektovať maximálne zachovanie charakteru zástavby s adekvátnou funkčnou adaptáciou, rešpektovať charakteristickú štruktúru územia a výšku zástavby mestských víl a rodinnej zástavby.

Priestorové a dispozičné požiadavky, prevádzkové súvislosti

Rezidencia pre protokolárne najvyššie postaveného predstaviteľa Slovenskej republiky by mala byť počas trvania jeho funkčného obdobia domovom pre neho a jeho blízkych, kde sa bude cítiť bezpečne, komfortne a útulne, aby nemusel vyhľadávať iné sídla pre bývanie.

Rezidencia pre prezidenta je zároveň miestom jeho reprezentácie a neformálnych, či oficiálnych pracovných stretnutí, z čoho vyplýva odporúčaný stavebný program areálu a objektov – priestorové a dispozičné riešenie:

 • a/ reprezentačné priestory – spoločenská časť – nadväznosť na záhradnú terasu (vstupné priestory, vstupná hala, šatňa, hygienické zariadenia pre návštevy, reprezentačný salónik (variabilný priestor), reprezentačná jedáleň pre cca 20 hostí, kuchyňa (príprava stravy, sklady, vstup pre zamestnancov, zásobovanie)
 • b/ rezidencia – súkromná časť – nadštandardný byt (vstupná hala, šatník, hygienické priestory, spoločenská časť bytu: obývacia izba, jedáleň, kuchyňa a sklad (nadväznosť na prípravu jedla v repre časti), trakt 3–4 spální, pracovňa prezidenta
 • c/ hosťovský trakt – minimálne 2 izby so samostatným hygienickým zázemím
  d/ komunikačné priestory (schodisko, výťah) – zaručiť priame prepojenie reprezentačnej a rezidenčnej časti suchou nohou ako aj priame prepojenie z rezidenčnej časti s hosťovským traktom
 • e/ priestory pre bezpečnostné zložky
 • f/ garáž pre 2–4 automobily
 • g/ technické zázemie

Základne prevádzkové a užívateľské požiadavky

 • bezbariérový prístup do všetkých podlaží
 • bezpečné oddelenie jednotlivých úsekov
 • miera zasklenia fasády do verejných
 • priestorov (bezpečnosť a súkromie)
 • situovanie reprezentatívnych priestorov do záhrady
 • dodržanie bezpečnostných požiadaviek

Myšlienky na záver

Prezidentská vila vs. prezidentský palác

Vila vo všeobecnosti je objekt na bývanie, často zhotovený na mieru. Je synonymom kvalitného bývania vyššieho štandardu priestorového, materiálového a technologického. Ako sa možno dočítať v knihe T. Berku a J. M. Bahnu „Vily nad Bratislavou“, predstavuje „spravidla honosné viacpodlažné, trvalé alebo sezónne obydlie, lokalizované väčšinou v záhradnom priestore, slúžiace na bývanie, reprezentáciu, spoločenský život“.

Hoci v mnohých krajinách hlavy štátov bývajú v historických objektoch – palácoch alebo hradoch, vila dokáže tiež dokonale spĺňať požiadavky prezidentského sídla. V prípade slovenských prezidentov, oficiálnym reprezentačným a pracovným sídlom je Grassalkovichov palác, súkromným sídlom s funkciou obytnou a neformálne reprezentatívnou bude navrhovaná rezidencia.

Napriek tomu, že prezidentovi každodenný program a v značnej miere aj osobný život pripravujú a organizujú odborníci, je to človek so svojimi ľudskými potrebami. Potrebuje ľudské, príjemné a bezpečné bývanie, kde môže po náročnom dni načerpať nové sily.

Prezidentská rezidencia by mala byť architektúrou „spolupracujúcou“, čiže premenlivou v čase a zároveň identifikujúcou sa s dobou a svojimi obyvateľmi. Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že pre zadanie prezidentskej rezidencie vo všeobecnosti je charakteristická značná dvojpólovosť pri úvahe nad konceptom:

 • striedmy nadštandard vs. luxus (charakteristické pre bývanie vo vile)
 • súkromie vs. reprezentatívnosť
 • účelnosť vs. estetika
 • univerzálnosť vs. individuálnosť
 • globálnosť vs. národná identita
 • tradicionalizmus vs. modernosť alebo nadčasovosť

Forma spracovania

Dokumentácia sa odovzdáva zrolovaná v počte minimálne 1 a maximálne 2 postrov nasledovne:

 • poster 1 – prezentačný výkres formátu A1 na výšku – povinná súčasť
 • poster 2 – doplňujúci výkres formátu A2 na šírku – dobrovoľná (nepovinná) súčasť

 

Súťažné návrhy sa odovzdávajú aj v elektronickej forme, a to na CD vo formáte PDF.

Popisy na výkresoch a všetky doplňujúce texty smú byť len v anglickom jazyku, okrem miestnych geografických názvov uvedených v súťažných podmienkach.

Poster 1 (prezentačný povinný)
Reprezentatívne zobrazenie návrhu pre verejné prezentácie, výstavy a publikácie obsahuje:

 • situácia riešeného územia, vyznačenie širších vzťahov a urbanistických väzieb
 • ideové a koncepčné schémy návrhu
 • urbanisticko-architektonická štúdia: charakteristické pôdorysy, rezy, pohľady v podrobnosti prislúchajúcej podrobnosti znázornenia v mierke 1:200 prispôsobené rozmerom postrov, vizualizácie, 3D skice
 • doplňujúce texty a legendy len !! v anglickom jazyku


Poster 2 (doplňujúci nepovinný)
slúži len pre potreby súťažného rozhodovania poroty a môže obsahovať ďalšie podrobnejšie výkresy objasňujúce súťažný návrh, ktoré sa nevošli na povinný prezentačný poster.

Jednotný anglický názov a texty v angličtine

Popisy na výkresoch a všetky doplňujúce texty budú len v anglickom jazyku, okrem miestnych geografických názvov uvedených v súťažných podmienkach.

Znenie anglického názvu zadania bude:
P/RESIDENTIAL RESIDENCE
Presidential Villa on Slavín Hill in Bratislava

Dôležité poznámky

 • textové doplnky, legendy, sprievodné správy budú súčasťou postrov a budú napísané v angličtine (neplatí pre miestne názvy a označenia uvedené v súťažných podmienkach)
 • rozsah povinnej dokumentácie je záväzný
 • grafická forma spracovania dokumentácie (digitálna/ručná) nie je predpísaná
 • súťažné práce budú nahrané v dátovej podobe na CD (pdf alebo jpg)
 • odovzdanie fyzického modelu návrhu alebo jeho časti nie je povinné, ale nevylučuje sa z posudzovania poroty

FAQ

Otázka:

Dobrý deň,
v aktualizovanom zadaní okrem množstva technických miestností pribudla celá kategória Rekreačnej zóny. Podľa toho, čo som mal možnosť vidieť projekty iných stavieb v zahraničí v porovnateľnej veľkosti, neobsahujú bazén ani wellness. Chcel som sa preto opýtať, či je záväzné splniť všetky súčasti programu alebo to nie je podmienkou súťaže? Taktiež by ma zaujímalo či žiadosť na doplnenie wellness prišlo z Vašej iniciatívy alebo z Prezidentskej kancelárie? Naopak, čo mi možno chýba v zadaní je zázemie pre spomínaný personál 4. osôb. Koľko z tých osôb sú súčasťou ostrahy objektu a koľko hospodárov domu? Bude niekto zo zamestnancov trvalou súčasťou domu, kto by aj prespával? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobry den,
pre nazornost odpovede Vam posielam relevante texty zo zadania :
Odporúčaný stavebný program areálu a objektov – priestorové a dispozičné riešenie:
h/ Rekreačná zóna
 = interiérová a exteriérová – návrh sadových úprav v exteriéri, záhrada – terasy, spevnené plochy, posedenia, prístrešok, grilovanie, bazén, wellnes.
Cize lokalitny program pre Vilu vychadza samozrejme z poziadaviek a potrieb Kancelarie prezidenta. Ako sa da precitat – loklitny program je ODPORUCANY !!! Kedze sutazny projekt je ideovy, ma overit aj priestorove moznosti , ktore poskytuje pozmeok a Vy mate z ulohu preverit, ake funkcie bude mozne umiestnit do objektu alebo sustavy objketov.
Vila je nadstandardny objekt na byvanie, standard prezidentskych vil ich funkcneho vybavenia je este vyssi a komplexnejsi, takze vobec nepochybujte o vhodnosti umiestnit do prezidentskej vily aj bazen, ci welness !!!
Z kategorie Rekreacna zona su bazen a welness uvedenena na zaver a pokial to bude pre Vas navrh mozne , nevahajte ich do vily navrhnut !!

K dalsim otazkam, citujem zo zadania:
„Predpokladaná je prítomnosť minimálne 4 interných zamestnancov a ďalších externých v prípade reprezentatívnej akcie.“
Pan kancelar na prezentacii odpovedal na otazky o pocte zamestnancov – internych sa predpoklada 4 – 5. Odporucil tiez situovat do objektu apartman pre spravcu. Ini zamestnanci v objkete ubytovani nebudu.
Zamestnanci ostrahy objketu sa do tohto poctu 4-5 nezpocitavaju, budu sustredeni v samostatnom objekte, alebo priestoroch k tomu urcenych (v nadvaznosti na vstup), budu sa striedat v sluzbe vzdy po 2.

S pozdravom
Luba Selcova, odborny garant sutaze v SR


Otázka:

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, kedy budú k dispozícií dwg. podklady pôvodného objektu vily a či je tá navrhovaná komunikácia z územného plánu (foto v prílohe) považovaná ako automobilová alebo pešia. Ďakujem

Odpoveď:

Dobry den,
Komunikacia je navrhovana v UPZ ako pesia. Potencialne vsak mozno uvazovat z nej pristup k pozemku vily. Prezidentska kancelaria sa uz v minulosti usilovala iniciovat aby prilahle pozemky ku komunikacii sa financne podielali na odkupeni do vlastnictva, aby sa tato dala pouzivat ako len !! pristupova k tymto pozemkom.
Vykresy jestvujuceho stavu vily nie su k dispozicii v deg, len v pdf.
Luba Selcova


Otázka:

Dobrý den,
Jde o takový detail. Viz příloha. 2912/1 není v tabulce. Je to ve světle zeleném sektoru, ale v tabulce není. Je to dost rozhodující informace, chci si být jistá, jestli na tomto sektoru můžu navrhovat nebo ne.
Děkuji

Odpoveď:

Dobry den,
regulerne stavebne pozemky su len tie zakruzkovane : 2900, 2911,2902, 2903 v sulade s Uzemnym planom zony A6.
Ak zistite, ze tieto nepostacuju na umiestnenie vsetkych potrebnych sucasti lokalitneho programu, mozete pocitat s navrhom aj s ostatnymi pozemkami ekostabilizacbej zelene. To je prave ulohou ideovej sutaze, zisti moznosti pozmeku pre prezidentsku rezidenciu.
MS najvacsou pravdepodobnostou bude potrebne ziadat o aktualizaciu a zmenu uzemneho planu zony a preklasifikovaniu urcenia pozemkov.
Ak bude treba, nevahajte ma kontaktovat s dalsimi otazkami.
S pozdravom
Luba Selcova, odborny garant sutaze pre SR

Máte otázky? Kontaktujte nás.


Kompletné zadanie súťaže
Súťažné podmienky (PDF)
Mapové podklady
Podklady k 21. ročníku súťaže sú prístupné iba registrovaným účastníkom. Registrovaný účastník dostane e-mailom heslo pre rozbalenie ZIP súboru.
Stiahnuť mapové podklady
(Dáta sú vo formátoch .dwg terén v * .xml pre civil 3D, .skp, 3ds, * .wrml, .shp vizualizácie v 3D PDF a ortofotomapy * .jpg * .jgw. * .3ds, a * .wrml sú v lokálnom súradnicovom systéme, kde je v súbore !citat.txt posun oproti S-JTSK.
Pozn: Logo Eurosense používajte pri Vašich výstupoch z dát spolu s copyrightom – Ortofotomapa (resp. 3D model) © Eurosense 2019.)
Ako vyzerali predošlé ročníky?
Archív súťaže