Cielom letošného zadania je nájdenie optimálne uskutočniteľnej a udržateľnej koncepcie postupnej premeny a zdokonalenia historicky významného územia v obci Kopčany, ktoré ma cezhraničný presah do Českej republiky cez rieku Moravu, ktorá neoddeľuje, ale spája.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?

Študenti a študentky (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách, ktorí nevlastnia diplom z II. stupňa vysokoškolského štúdia v žiadnom z týchto odborov.

27. ročníka súťaže sa môžu zúčastniť aj študenti fakúlt krajinárskej architektúry poľnohospodárskych univerzít a vysokých škôl podobného zamerania, ktorí nevlastnia magisterský titul v žiadnom z týchto oborov.

Aký je termín odovzdania návrhu?

On-line prednáška k 27. ročníku sútaže sa konala dňa 17.12. 2021. Prezrite si jej záznam.
Registrácia prebieha od posledného októbrového týždňa 2021, najneskorší termín registrácia je predposledný deň pred odovzdaním. Súťažné návrhy je potrebné odovzdať najneskôr do 21. 2. 2022 do 16 hod. na sekretariát súťaže v SR alebo ČR:

V Slovenskej republike
Mgr. Silvia Frimmelová,
Xella Slovensko spol. s r.o.,
obchodno-poradenská kancelária,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava.
V Českej republike
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng.
tajomník súťaže pre ČR,
katedra architektury FSv ČVUT Praha,
Thákurova 7, Praha 6,
místnost D – 1102 – ateliér D.

Zadanie

Podrobnosti k zadaniu

Miesto stavby

Región Záhorie je známy veľkou rôznorodosťou krajinných reliéfov, od rovinatých, cez mierne zvlnené, až po vrchovinný charakter Bielych a Malých Karpát. Názov Záhorie pochádza z jeho polohy za horami – Malými Karpatmi. Najstaršie historické záznamy obce Kopčany pochádzajú z roku 1392. Obec je však staršia nakoľko v 9. storočí boli Kopčany súčasťou aglomerácie Mikulčice – dôležitéhocentra Veľkej Moravy. Obec má nadmorskú výšku 160 m. n. m., plochy 21 829 kilometrov štvorcových a je súčasťou okresu Skalica v Trnavskom kraji.

Regulačné podmienky

Zadanie je výzvou v hľadaní kompromisu medzi regulatívmi vyplývajúcimi z platných legislatívnych predpisov územia, dotvárajúcich obraz o jeho významnosti a hlavným cieľom ideovej krajinársko – urbanisticko architektonickej súťaže, ktorým je prinášanie inovatívnych pohľadov a odvážnych riešení, nových koncepcií pre prezentáciu minulosti a pre turizmusv 21. storočí minimálne spôsobom ako vidíme na moravskej strane.

Stavebný program

Zadání se skládá z návrhu dvou druhů intervencí, jejichž volba a vzájemná kombinace je v plné míře na rozhodnutí autora návrhu. Funkční a objektová skladba pro jednotlivé intervence je doporučená a vyplývající z vyslovených i nevyslovených potřeb obce Kopčany, též v závislosti na trendech navrhování podobných turistických lokalit nadregionálního významu ve světě.

Zadanie pozostáva z návrhu dvoch druhov intervencií, ktorých voľba a vzájomná kombinácia je v plnej miere na rozhodnutí autora návrhu. Funkčná a objektová skladba pre jednotlivé intervencie je odporúčaná a vyplývajúca z vyslovených i nevyslovených potrieb obce Kopčany, tiež v závislosti od trendov navrhovania podobných turistických lokalít nadregionálneho významu vo svete.

Intervencie 1
Predstavujú krajinárske riešenia a intervencie drobných stavieb, landscapovej architektúry a verejných priestorov v krajine.

Intervencie 2
Predstavujú krajinárske a architektonické riešenia väčšieho rozsahu v kombinácii s objektami rôznorodého funkčního využitia s multifunkčnou náplňou intervencií, predstavujúcich pomyselnú a symbolickú vstupnú bránu do územia s bohatou históriou, akými sú Archeopark Mikulčice-Kopčany a obec Kopčany.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Navrhnuté konštrukcie, použité materiály, stavebno systémy, či spôsob založenia objektov, nie je nijako obmedzovaný, je však priamo úmerný miestu, zvolenému konceptu a účelu stavby, je závislý od ich umiestnenia v zadanom teréne. Stavby by mali byť ekologické a mali by sa snažiť rešpektovať trvalo udržateľný stav prírody, energií. Nevylučuje sa použitie sortimentu stavebných materiálov Xella – Ytong, Silka, Fermacell a Multipor. Samostatné výkresy detailov konštrukčného systému sa nepožadujú. Pri hodnotení návrhov sa prihliada aj na inovatívne, či experimentálne riešenia.

Forma a rozsah spracovania

Dokumentácia sa odovzdáva zrolovaná, nezložená, nepodlepená kartónom v počte minimálne 1 a maximálne 2 postrov nasledovne:

Poster 1 – prezentačný výkres formátu A1 na výšku – povinná súčasť.
Poster 2 – doplňujúci výkres formátu A2 na šírku – dobrovoľná, nepovinná súčasť.

Súťažné návrhy sa odovzdávajú aj v elektronickej forme, a to na CD vo formáte PDF.

Popisy na výkresoch, textové doplnky, legendy, sprievodné správy budú súčasťou postrov a smú byť napísané len v anglickom jazyku, okrem miestnych geografických názvov uvedených v súťažných podmienkach.

Grafická forma spracovania dokumentácie (digitálna/ručná) nie je predpísaná. Odovzdanie fyzického modelu návrhu alebo jeho časti nie je povinné, ale nevylučuje sa z posudzovania poroty, preferované sú skôr fotografie modelu.

JEDNOTNÝ ANGLICKÝ NÁZOV ZADANIA
INTERVENTIONS – HOW TO MOVE FORWARD KOPČANY?
Going back from the present to the past and vice versa in the Czech-Slovak border area in Kopčany

Máte otázky? Kontaktujte nás.


Kompletné zadanie súťaže
Súťažné podmienky (PDF)
Príloha zadania
3D modelFotogaléria Kopčany
Ako vyzerali predošlé ročníky?
Archív súťaže