Cieľom tohtoročnej súťaže je spracovanie ideovej architektonicko-sociologickej štúdie bývania pre 2. polovicu 21. storočia, ktorá bude umocňovať emócie a zároveň bude vyvolávať hlbokomyseľné diskusie nielen porotcov, ale aj laickej verejnosti.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?

Študenti a študentky (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách, ktorí nevlastnia diplom z II. stupňa vysokoškolského štúdia v žiadnom z týchto odborov.

Aký je termín odovzdania návrhu?

Registrácia prebieha od posledného októbrového týždňa 2020, najneskorší termín registrácia je predposledný deň pred odovzdaním. Súťažné návrhy je potrebné odovzdať najneskôr do 22. 2. 2021 do 16 hod. na sekretariát súťaže v SR alebo ČR:

V Slovenskej republike
Mgr. Silvia Frimmelová,
Xella Slovensko spol. s r.o.,
obchodno-poradenská kancelária,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava.
V Českej republike
Ing. arch. Aleš Vaněk,
tajomník súťaže pre ČR,
katedra architektury FSv ČVUT Praha,
Thákurova 7, Praha 6,
místnost D – 1102 – ateliér D.

Zadanie

Spracovanie ideovej architektonicko-sociologickej štúdie bývania pre 2. polovicu 21. storočia. Môže ísť o akúkoľvek formu bývania (individuálne bývanie, bývanie v bytových domoch, komunitné bývanie, cohousing, bývanie na vode, bývanie pod vodou, bývanie pod zemou, bývanie nad zemou a pod.), o ktorej sú súťažiaci presvedčení, že by naozaj mohla byť aktuálna v období po roku 2045.

Súčasťou riešenia musí byť úplne slobodné umiestnenie návrhu do zvoleného konkrétneho štylizovaného prostredia, ktoré je vymedzené územím severovýchodnej časti Moravskosliezskeho kraja podľa priloženej leteckej mapy.

Podrobnosti k zadaniu

Miesto stavby

Konkrétne štylizované prostredie, ktoré je vymedzené územím severovýchodnej časti Moravskosliezskeho kraja podľa priloženej fotografie leteckej mapy.

Toto veľmi rôznorodé územie poskytuje dostatok námetov na umiestnenie zámeru.

Na jednej strane tu sú veľké mestá (Ostrava, Frýdek-Místek, Havířov) s už konsolidovanou zástavbou, ale aj súčasne nevyužité plochy po minulej priemyselnej výrobe a ťažbe uhlia. Na druhej strane sú tu hodnotné prírodné lokality (Moravsko-sliezske Beskydy, nížinné oblasti Moravskej brány) a veľké vodné plochy (Těrlicko, Žermanice).

Štylizácia podkladov pre umiestnenie zámeru bude vyhotovená na základe bežne dostupných internetových mapových prehliadačov (mapy.cz panorama, google maps, letecké mapy a pod.). Nie je nutné, ani v súčasnosti žiaduce, konkrétne miesta osobne navštevovať.

Regulačné podmienky

  • Nie sú stanovené. Predpokladá sa vysoká invencia, cit a fantázia účastníkov súťaže pri umiestňovaní zámeru do nimi zvoleného prostredia.
  • Nie je nutné rešpektovať súčasnú platnú územnú plánovaciu dokumentáciu ani súčasnú schému zástavby v zvolenom prostredí.

Stavebný program

Objekt bývania v individuálne zvolenej forme.

Jedinou podmienkou je, aby bolo v tomto objekte umožnené dôstojné bývanie v akejkoľvek forme.

Súčasné platné predpisy nie je nutné dodržiavať, pretože ich platnosť v čase za 25 rokov je diskutabilná a neistá. Opäť je kladený dôraz na invenciu a fantáziu účastníkov súťaže pri koncipovaní daného objektu a jeho umiestnenie do individuálne zvoleného prostredia.

Konštrukčné a materiálové riešenie

  • nie je nijako obmedzené, vyžaduje sa však zodpovedná voľba materiálov, konštrukcií a stavebných systémov úmerná miestu, zvolenému konceptu a účelu stavby, ktorá ani nevylučuje použitie sortimentu stavebných materiálov Xella – Ytong, Silka, Fermacell a Multipor v podobe, ktorá by mohla byť aktuálna za 25 rokov,
  • typ a materiál nosných aj výplňových konštrukcií nie je pre architektonický návrh stanovený,
  • samostatné výkresy detailov týkajúce sa konštrukčného systému sa nepožadujú,
  • pri hodnotení stavby bude prihliadnuté na odvážne a nevšedné trendy v navrhovaní stavieb.

Forma a rozsah spracovania

Dokumentácia bude riešená vo forme urbanisticko- architektonickej štúdie spracovanej na 2 archy:

  • arch č. 1 – „prezentačný výkres“ vo formáte A1 na výšku
  • arch č. 2 – „doplňujúci výkres“ vo formáte A2 na šířku

 

Prezentačný výkres (arch č. 1)

bude slúžiť na neskoršie verejné prezentácie ocenených prác na výstavách, besedách, prehliadkach a veľtrhoch, prípadne pri publikáciách v odborných časopisoch a bulletinoch. Preto na tomto výkrese budú umiestnené predovšetkým charakteristické vizualizácie návrhu, kresby, zákresy do fotografií alebo fotografie fyzického modelu, kde bude zrejmý vzťah k individuálne zvolenému štylizovanému miestu stavby a ďalej základné situačné riešenie stavby.

Podľa úvahy tu môžu byť aj ďalšie dôležité a reprezentatívne zobrazenia návrhu – vizualizácie vnútorného priestoru, pohľady, charakteristické pôdorysy, prípadne doplňujúce texty v anglickom jazyku.

Doplňujúci výkres (arch č. 2)

Bude slúžiť len na účely vlastnej súťaže. Na tomto archu budú umiestnené ďalšie doplňujúce výkresy návrhu – prípadné ďalšie pôdorysy vybraných charakteristických podlaží, pohľady, rezy a doplňujúce texty a legendy v anglickom jazyku.

Upresnenie formy spracovania súťažného návrhu:

Predloženie fyzického modelu návrhu alebo jeho časti nie je povinné, ale nevylučuje sa z posudzovania poroty. V prípade predloženia modelu je jeho veľkosť limitovaná na rozmer formátu A2, model je nutné zaistiť proti poškodeniu počas prípadného transportu. Z organizačných dôvodov sa preferujú len fotografie modelu, ktoré by boli súčasťou archu č. 1.

Prípadné textové doplnenie a legendy budú priamo súčasťou jednotlivých výkresov a budú výhradne v anglickom jazyku. Toto neplatí pre prípadné konkrétne miestne názvy a pojmy (napríklad ulíc, námestí, budov a pod.), ktoré budú prevzaté z verejne prístupných mapových podkladov.

Súťažné archy a prípadné fotografie modelu, budú nahrané v dátovom formáte na elektronické nosiče (CD, DVD) a označené číselným kódom súťažiaceho.

V súťažných návrhoch bude všade jednotne používaný anglický názov témy „XELLA 50“.

Rozsah požadovanej dokumentácie je záväzný. Grafická forma spracovania dokumentácie (digitálna/ručná, farebná/čiernobiela) nie je predpísaná. Na pôdorysy, pohľady a rezy budú zakreslené základné kóty alebo pomerové mierky tak, aby boli zrejmé hlavné rozmery stavby.

Doplňujúce údaje:

Prípadné upresnenia a doplnenia môžu byť poskytované vypisovateľom súťaže, prípadne spracovateľom zadania, na základe konkrétnych žiadostí účastníkov súťaže, ktoré môžu byť elektronicky zasielané na e-mailové adresy sekretariátu súťaže.

Máte otázky? Kontaktujte nás.


Kompletné zadanie súťaže
Súťažné podmienky (PDF)
Príloha zadania
Orientačná letecká fotografia s vyznačením rozsahu územia pre umiestnenie zámeru.
Fotografia (PDF)
Ako vyzerali predošlé ročníky?
Archív súťaže