Cieľom tohtoročnej súťaže je spracovanie teoretickej ideovej urbanistickej a architektonické štúdie na využitie plochy existujúceho verejného prístavu, ktorý teraz väčšinou funguje ako celkom nevzhľadné prekladisko materiálov z cestných vozidiel alebo železničných vagónov na nákladné lode a tiež ako občasné kotvisko výletných lodí, zaisťujúcich výletné i pravidelné plavby po rieke Labe.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?

Študenti a študentky (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách, ktorí nevlastnia diplom z II. stupňa vysokoškolského štúdia v žiadnom z týchto odborov.

Aký je termín odovzdania návrhu?

Registrácia prebieha od posledného októbrového týždňa 2021, najneskorší termín registrácia je predposledný deň pred odovzdaním. Súťažné návrhy je potrebné odovzdať najneskôr do 27. 2. 2023 do 16 hod. na sekretariát súťaže v SR alebo ČR:

V Slovenskej republike
na sekretariát súťaže:
Mgr. Silvia Frimmelová,
Xella Slovensko spol. s r.o.,
obchodno-poradenská kancelária,
Prievozská 14, 827 18 Bratislava.
V Českej republike
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng.
tajomník súťaže pre ČR,
katedra architektury FSv ČVUT Praha,
Thákurova 7, Praha 6,
místnost D – 1102 – ateliér D.
alebo Ing. Petrovi Simetingerovi, Kompetenční centrum Xella CZ a Xella Slovensko, Kaštanová 515/125f, budova B, 2.NP ,620 00 Brno-Tuřany

Zadanie

Podrobnosti k zadaniu

Miesto stavby

Základné údaje o miestu zámeru:
– vzdialenosť od centra mesta cca 3,0 km južným smerom
– dĺžka pozemku na umiestnenie zámeru cca 580 m
– najväčšia šírka pozemku v centrálnej časti cca 87 m
– celková plocha pozemku cca 37.342 m2

Regulačné podmienky

Sú stanovené všeobecne a v minimálnom možnom rozsahu. Predpokladá sa vysoká invencia, cit a fantázia účastníkov súťaže pri umiestňovaní zámeru do daného prostredia. Podrobnejšie viď Kompletné zadanie súťaže.

Stavebný program

Zahŕňa údaje pre kotvisko, parkovacie a vonkajšie plochy, ďalej orientačné údaje pre stavebné objekty „Mariny“, viď Kompletné zadanie súťaže.

Konštrukčné a materiálové riešenie

nie je nijako obmedzované, vyžaduje sa však zodpovedná voľba materiálov, konštrukcií a stavebných systémov úmerná miestu, zvolenému konceptu a účelu stavby, ktorá ani nevylučuje použitie sortimentu stavebných materiálov Xella – Ytong, Silka, a Multipor.
– typ a materiál nosných aj výplňových konštrukcií nie je pre architektonický návrh stanovený
– samostatné výkresy detailov týkajúce sa konštrukčného systému sa nepožadujú
– pri hodnotení stavby bude prihliadané na odvážne a nevšedné trendy v navrhovaní stavieb

Forma a rozsah spracovania

Dokumentácia bude riešená vo forme urbanisticko-architektonickej štúdie spracovanej na
2 archy:

– arch č. 1 – „prezentačný výkres“ formátu A1 na výšku
– arch č. 2 – „doplňujúci výkres“ formátu A2 na šírku

Prezentačný výkres (arch č. 1) bude slúžiť na neskoršie verejné prezentácie ocenených prác na výstavách, besedách, prehliadkach a veľtrhoch prípadne pri publikáciách v odborných časopisoch a bulletinoch. Preto na tomto výkrese budú umiestnené predovšetkým charakteristické vizualizácie návrhu, kresby, zákresy do fotografií alebo fotografie fyzického
modelu, kde bude viditeľný vzťah k miestu stavby a jeho okoliu a ďalej základné situačné riešenie stavby.
Podľa úvahy tu môžu byť aj ďalšie dôležité a reprezentatívne zobrazenia návrhu – vizualizácia vonkajšieho aj vnútorného priestoru, pohľady, charakteristické pôdorysy, poprípade doplňujúce texty v anglickom jazyku.

Máte otázky? Kontaktujte nás.